Proponowany porządek Walnego Zebrania Stowarzyszenia


Dnia 21 listopada o godz. 17:30 na terenie Centrum Konferencyjnego WPP Dozamel przy ul. Fabrycznej 10 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia „Klub MBA Wrocław”.

Proponowany porządek zebrania:

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

3. Informacja Zarządu na temat bieżącej pracy Stowarzyszenia

4. Sprawozdanie z działalności sekcji – przedstawią koordynatorzy

5. Dyskusja nad planem działań Stowarzyszenia na kolejny okres

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w minionej kadencji

7. Dyskusja nad sprawozdaniem

8. Głosowanie nad przyjęciem uchwały o udzieleniu absolutorium Komisji Rewizyjnej

9. Wybór członków Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.

10. Wolne wnioski

Prosimy o składanie propozycji zmian w porządku Walnego Zebrania do dnia 6 listopada 2013.

Prezes Zarządu