Formularz członkowski


Dane personalne *

Nazwisko Imię Pesel

Ulica

Kod pocztowy, miasto

Data urodzenia

Telefon kontaktowy

Adres email

Dane służbowe

Nazwa firmy

Stanowisko

Branża

Telefon sekretariatu

Telefon komórkowy

Adres firmy (ulica)

Kod pocztowy, miasto

Strona www firmy

Adres służbowy email

Dane dodatkowe

Ukończone/ realizowane studia

Kilka słów o sobie/ Największe osiągnięcia

Uprawiane sporty/ Hobby

Tematyka w której mogę służyć pomocą

Sekcje w które zamierzam się angażować

1

2

3

4

5

W jaki sposób zamierzam wesprzeć Stowarzyszenie

Członkowie polecający kandydata

W przypadku Kandydata na Członka konieczne jest poparcie dwóch Członków Stowarzyszenia

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

*Podanie danych osobowych w niniejszym formularzu jest wymagane
dla uzyskania statusu członka Stowarzyszenia. Wszystkie te dane są jawne dla członków Stowarzyszenia, natomiast dane osobowe zawarte w sekcji "Dane personalne" poza imieniem i nazwiskiem nie będą ujawniane organizacjom współpracującym.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych zawartych w sekcji „Dane służbowe” organizacjom współpracującym.

TakNie

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych zawartych w sekcji „Dane dodatkowe” organizacjom współpracującym.

TakNie

Niniejszym składam deklarację członkostwa w Stowarzyszeniu Klub MBA Wrocław z siedzibą we Wrocławiu i oznajmiam, że zapoznałem(-am) się z jego Statutem i w pełni go akceptuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałam/em dobrowolnie Stowarzyszeniu Klub MBA Wrocław z siedzibą we Wrocławiu w celach prowadzenia ewidencji członków Stowarzyszenia, zapewnienia możliwości komunikowania się z nimi oraz realizowania statutowych działań Stowarzyszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych, żądania informacji o zakresie przetwarzania, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.