Cele Stowarzyszenia


Cele Stowarzyszenia :

 1. Tworzenie możliwości ustawicznego podnoszenia kwalifikacji przez menedżerów- studentów i absolwentów programów MBA.
 2. Działanie na rzecz silnej pozycji zawodowej menedżerów- słuchaczy i absolwentów programów MBA.
 3. Wspieranie integracji środowisk menedżerskich oraz utrzymywanie kontaktów tych środowisk z uczelniami i organizacjami pozarządowymi.
 4. Podejmowani działań na rzecz transferu wiedzy w środowisku menedżerów różnych specjalizacji.
 5. Tworzenie i promowanie dobrych praktyk w obszarach działań związanych z procesami zarządzania.
 6. Ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia,
 7. Tworzenie platformy wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy w zakresie działań  wspierających skuteczne zarządzanie i rozwój umiejętności menedżerskich.
 8. Dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku studenta i absolwenta programu MBA.
 9. Promocja Stowarzyszenia i jego członków w środowiskach naukowych i biznesowych.
 10. Propagowanie zagadnień związanych z działaniami wspierającymi nowoczesne procesy zarządzania oraz popularyzowanie rozwiązań europejskich i światowych.
 11. Działanie na rzecz rozwoju i promocji miasta Wrocławia, regionu Dolnego Śląska oraz uczelni.

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:

 1. Organizowanie seminariów, konferencji, kongresów, paneli dyskusyjnych, seminariów tematycznych i sympozjów związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi  i zagranicznymi w zakresie integracji i wymiany wiedzy w obszarach zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 3. Prowadzenie w różnych formach działań zmierzających do integracji środowisk menedżerskich studentów i absolwentów programów MBA.
 4. Inicjowanie projektów naukowych i biznesowych oraz ich koordynacja.
 5. Organizowanie platformy wymiany doświadczeń zawodowych oraz transferu wiedzy wśród studentów i absolwentów programów MBA.
 6. Aplikowanie o pozyskanie finansowego wsparcia ze strony funduszy europejskich na realizację prowadzonych projektów.
 7. Utrzymywanie stałej współpracy z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie działań zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
 8. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi.
 9. Współdziałanie z władzami uczelni w obszarze wprowadzania zmian i modyfikacji programów edukacyjnych.
 10. Podejmowanie innych działań służących rozwojowi Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.